Авторы

«Язычник» Шон Хатсон
«Белый призрак» Шон Хатсон
«Тени зла» Шон Хатсон
«Мертвая голова» Шон Хатсон
«Наемный убийца» Шон Хатсон
«Слизни» Шон Хатсон
«Жертвы» Шон Хатсон
«Возмездие» Шон Хатсон
«Эребус» Шон Хатсон
«Отбросы» Шон Хатсон